شاناب : شهر ایده‌های ناب


در این شهر مجازی شما را به همسایگی و هم اندیشی با ناب ترین افراد جامعه دعوت می کنیم .

 • خانه بسازید اتاق فکر تشکیل دهید گفتگو کنید

  1. در این شهر مجازی برای خود یک خانه داشته باشید!

  2. برای هر خانه یک نام(نام کاربری)، یک کلید(رمز عبور) و یک ایمیل(جهت تایید هویت) تعیین کنید.

  3. در خانه خود اتاق فکرهای مختلفی ایجاد کنید!

  4. شهروندان دیگر (اعضای شاناب) را به اتاق فکر خود دعوت کنید.

  5. در هر اتاق فکر در مورد موضوعات گوناگون گفتگو کنید!

  6. گفتگوهایی با موضوعات مختلف ایجاد کنید و از اعضای اتاق فکری که در آن عضو هستید بخواهید با شما همفکری کنید.

ورود

برای خود یک خانه بسازید

نام خانه و کلید خود را وارد کنید